پایگاه خبری بهار نیوز 6 دی 1395 ساعت 9:37 http://baharnews.ir/article/122367/امپراتوري-روسيه-توه-م-دولتمردان-روس -------------------------------------------------- پوتين به دنبال چيست؟ عنوان : امپراتوري روسيه، توهّم دولتمردان روس -------------------------------------------------- متن : محمد خانه زر فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و سقوط مکتب کمونيسم از مهم ترين رويدادهاي جهاني در دهه هاي اخير بوده است؛ که وقوع آن معادلات جهان را دستخوش تغييرات اساسي نمود. مکتب کمونيسم که سال ها تلاش هاي فراواني براي ترويج آن در سطح جهاني مي شد به دليل داشتن خلأهاي بزرگ و ناحل شدني در مباني خود و نيز عدم درک صحيح و منطقي از واقعيت هاي موجود جهاني نتوانست خود را با تغييرات و تحولات نظام بين المللي همگام و سازگار کند و بنا بر آينده نگري امام خميني (س) براي هميشه به موزه هاي تاريخ سياسي جهان پيوست. سقوط و تجزيه ابرقدرت شوروي علاوه بر آشکار ساختن معضلات و مشکلات عميق موجود در مکتب کمونيسم و نظام سياسي اتحاد جماهير شوروي، ناتواني و ناکارآمدي آن مکتب و نظام سياسي در ترسيم و تحقق آرمان شهر وعده داده شده به پيروان خود را بيش ازپيش هويدا ساخت. مهم تر آنکه اين رويداد منجر به پايان يافتن جنگ سرد و نظم دوقطبي و در نهايت شکل گيري نظم جهاني نويني به رهبري ايالات متحده آمريکا و خودنمايي بيشتر اتحاديه اروپا در عرصه نظام بين المللي شد. بااينکه ربع قرن از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي مي گذرد و در طي اين مدت تلاش هاي فراواني از سوي دولتمردان جديد روسيه براي بازگشت به دوران ابرقدرتي شوروي صورت گرفته، اما اين اقدامات تاکنون امکان بازسازي و بازگشت به آن وضعيت و جايگاه سابق را براي آنان فراهم نساخته است. روسيه کنوني به عنوان ميراث دار و ديده بان انديشه ها و آرمان هاي اتحاد جماهير شوروي سابق هيچ گاه نتوانسته است در قد و قامت آن ابرقدرت خودنمايي کرده و به عنوان کشوري تأثيرگذار در عرصه مناسبات و تحولات جهاني نقش مهمي ايفا کند. از جمله تلاش ها و اقدامات صورت گرفته کنوني براي احياء و بازگشت به دوران ابرقدرتي شوروي، اقدامات برنامه ريزي شده اي است که با حضور ولاديمير پوتين در عرصه سياسي کشور روسيه شکل جدي تري به خود گرفته و با جديت تمام در حال پيگيري است. پوتين با در دستور کار قرار دادن ديپلماسي تهاجمي و دخالت مستقيم نظامي در تحولات و بحران هاي منطقه اي سعي در تأثيرگذاري روسيه دارد. اقدامات دولتمردان جديد روسيه در الحاق شبه جزيره کريمه و تحرکات نظامي در شرق اروپا و دخالت مستقيم نظامي در منطقه خاورميانه به ويژه در جنگ داخلي سوريه گواه روشني از تلاش هاي گسترده و از قبل برنامه ريزي شده روسيه براي بازگشت به جايگاه گذشته خود در عرصه نظام بين المللي است. روسيه کنوني به رهبري پوتين به دنبال تغيير در نظم موجود و بازتعريف مناسبات قدرت جهاني و تغيير نقشه ژئوپوليتيکي در مناطقي از جهان با استفاده از رويکردهاي غيرمعمول و نامتعارف و بدون توجه به قواعد و حقوق بين المللي است. اقدامات روسيه به قصد کشورگشايي و با شيوه دخالت مستقيم در بحران ها آن هم بدون موافقت و دستورالعمل نهادهاي بين المللي علاوه بر اينکه خشم و نارضايتي اکثر کشورها را در پي داشته و تحريم هايي را متوجه اين کشور کرده، تاکنون دستاورد قابل ملاحظه اي براي روسيه به همراه نداشته است؛ و بي شک ادامه اين نوع رفتار و عملکرد از سوي اين کشور پيامدها و عواقب غيرقابل پيش بيني و خطرناکي را متوجه اين کشور خواهد کرد. پرواضح است که ادامه دخالت مستقيم به ويژه دخالت نظامي بدون توجه به قواعد بين المللي نه تنها به حل وفصل بحران هاي موجود در جهان کمک چنداني نمي کند بلکه وضعيت موجود را پيچيده تر کرده و چه بسا در ادامه واکنش و پاسخ قاطع کشورها را در قبال يکه تازي روسيه را به دنبال خواهد داشت. عملکرد شتاب زده و خطاهاي استراتژيک دولتمردان روسيه با در پيش گرفتن رويه دخالت هاي مستقيم، عدم درک منطقي از شرايط کنوني و تحولات جهاني، کارنامه ناموفق کمونيسم و نظام سياسي اتحاد جماهير شوروي سابق در نزد جهانيان و مهم تر عدم تحمل کشورها و نهادهاي بين المللي در برابر يکه تازي روس ها، کار را براي ادامه تحقق آمال و رؤياهاي دولتمردان روسيه غيرممکن و دست نيافتني کرده است. با اين اوصاف تحقق آرزوي احياء و بازسازي امپراتوري روسيه با شيوه پرمخاطره دولتمردان روسيه همانند اسلاف خود به ويژه پطر کبير که همواره در آرزوي دستيابي به ديگر مناطق جهان بوده اند، در حد آرزويي دست نيافتني باقي خواهد ماند. زيرا اساساً دوران کشورگشايي و امپراتوري سازي به سر آمده است.