۳۸
نوسازي جامعه مدني ايران ١٤٠٠

كار نا تمام شيخ

سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۳۲
شيخ پيش از آنكه شوريدگي احمدي‌نژادي داشته باشد، عقلانيت اوبامايي دارد، اين روزها او بيش از آن كه در تشويش هم آورد ٩٦ باشد، روياي ١٤٠٠ را در ذهن خود مي‌پروراند
كار نا تمام شيخ
محمد مالي

گروه سياسي: شايد اما قباي شيخ در پس غوغاي ٨٨ دوخته شد، دولت شيخ نه مطلوب اصلاح‌طلبان بود نه مغضوب اصول‌گرايان اما پرتگاه پوپوليسم و تدليس آن مرد! و كارنامه مردودي نخبگان جناحي، دو سر طنابي كه در ٨٨ تكانيده و در ٩٢ از هم گسيخت را در ٩٦ به هم مي‌رساند. از اين روست كه شيخ اگر در آوردگاه ٩٢ مرد فصل لقب گرفت و از واگرايي جناح ها به انجام رسيد، در ميدان ٩٦ منتج به همگرايي عقلاي دو قطب سياسي كشور خواهد شد تا براي اولين بار مرد وصل باشد در سپهر انتخابات رياست جمهوري در ايران پس از ٥٧.

اين اما تنها حادثه رخ داده پس از ارديبهشت ٩٦ نخواهد بود، بيش از اين را بايد انتظار كشيد، نزديكي و اجماع بين عقلاي دو جناح حاكم موجب ريزش راديكال‌ها از منتها اليه دو قطب سياسي فعال شده و همزمان با انزواي جهاني بنيادگرايي، در عرصه داخلي، جنبش ميان حالان و طبقه متوسط، نفسي اندوخته و نسبت به بازسازي جايگاه از دست رفته خود در كاست اجتماعي جامعه ايراني همت مي‌گمارند. و اين به معناي فرصت تازه‌اي است كه دولت دوم شيخ براي نوسازي جامعه مدني در ايران ١٤٠٠ به دست مي‌دهد و جز او به پشتوانه حضور تاريخي در سايه درخت سيب و كنار كارون و خطبه شورانگيز هفتاد و هشتي و اعتماد دستگاه‌هاي امنيتي؛ ياراي چنين رسالتي نيست.

اين جاست كه اصلاح‌طلبان با هدف گذاري رياست جمهوري ١٤٠٠ و اصولگرايان با اميد به مجلس ١٣٩٨ روي شيخ، قمار صلح‌جويانه اي رقم خواهند زد تا شايد اما از اين ستون به ستون شدن‌ها، حاجتي روا دارند. گو اين كه از تجربه تلخ و ناگزيرانه ايتلاف حداقلي اميد در مجلس دهم نمي توان غافل شد، آن جا كه دوربرگردان لاريجاني سرنوشت ديگري براي ماراتن عارف رقم زد و دولتيان با رهاسازي تنگه احد، شايد اما به عمد تصويري از مجلس مستقر برآوردند كه نه مرحم درد باشد و نه نمك زخم.

چاقوهايي كه در خاكستر كينه‌هاي سرنوشت مجلس دهم تيز شده اما از پيچش‌هاي راه آتي در ارديبهشت ٩٦ محسوب مي‌شود، شيخ اما هر چه شطرنج باز قهاري باشد تا حل اين دلخوري‌هاي درون جناحي نمي تواند تمام و كمال دلبسته ياران اصلاحي خويش و به ويژه حلقه عاليجنابان جماران تا دماوند باشد، هر چند فرياد رسايي از درون اردوگاه اصلاحات برخاسته باشد كه عبور از شيخ ممكن نيست ليكن سرنوشت دوگانه سوز مجلس دهم، مي‌تواند موضع جريان اصلاحي را از حمايتگر به تماشاگر فروكاهد و اين همان چيزي است كه دغدغه اين روزهاي شيخ است، شيخ در انديشه رهيافتي است كه هم ضمانت بخش اتمام وعده ها باشد، هم پايان بخش دغدغه ها و هم سفره‌هاي خالي و تنگ ملت را فربه تر از پيش و مطابق با انتظارات سوق دهد.

شيخ اما در اين سه سال نه حزبي به پا داشت، نه جريان سياسي مدعي و سوار بر مطالبات اجتماعي روانه كرد و نه حتي با گروه‌هاي غير رسمي صاحب نفوذ وارد چالش شد، يكي به ميخ و ديگري به نعل زد، او به واقع ميانه احوال بود. نه بحران ساخت و نه از بحران ها باخت. او تصويري مجسم بر ساخت كه نه مي‌توان به پايش افتاده و تقديسش كرد و نه از او عبور كرده و رضايت به ويرانيش داد. زيركي شيخ، شيبي آرام از تغيير نوع سياست ورزي در جامعه ايراني بنا نهاد كه نه رفرم است، نه انقلاب و نه محافظه كاري؛ گر چه او دست علاقمندان اين رويكردها را در نوازش دولت خود وا گشاد و كم ستيزه نشد، اما تقويت قابليت اعتماد به دولتمرد يازدهم، سرمايه اجتماعي قابل اتكايي را از لابه لاي طبقات زخم خورده اين جامعه فراچنگ آورده كه او را در كارزار ٩٦، جدا از حمايت عقلا و نافذان سياسي، به كار خواهد آمد. اين اما از درس هايي است كه سه دهه حاشيه نشيني سياست و زيست و تنفس در متن و عمق امنيت به شيخ نيك آموخته است.

اين همه اما دقيقا همان دلايلي نيست كه راي دهندگان ايراني را متقاعد به انتخاب مجدد شيخ از صندوق‌هاي راي ٩٦ خواهد كرد. اتاق تخريب دولت پنهان انديشه اي ديگر دارد و خرابي‌هاي بجا مانده، آواربرداري‌هاي نابخردانه و مچ گيري‌هاي ناجوانمردانه اگر چه جاده همواري را سامان نداده اما چرا و به راستي چرا راه شيخ از ٩٢ هموارتر مي‌نمايد. حال آنكه ادامه ركود و اقتصاد فلج همچنان پاشنه آشيل دولت مستقر بوده و در بر همان پاشنه اي مي‌چرخد كه در دولت‌هاي گذشته مي‌چرخيد.

پاسخ اما روشن است، در دوره انتقالي؛ اين دولت ائتلافي است كه مي‌تواند از تاراج سرمايه اجتماعي بكاهد، و شيخ بدون مدعاي استقرار دولت ملي، با حفظ و نگه داشت سرمايه‌هاي عقلاني بين جناحي و بدون جراحي ساخت انساني قدرت راه را براي تعامل ملي گشود و در سايه اين آرامش نسبي داخلي بود كه دست بالا را در عرصه بين المللي گرفت. شيخ اگر در چهار سال نخست توانست بر زنجيره مين روبي از معضلات داخلي و تنش‌هاي بين المللي فايق آيد، در چهار سال دوم صدارت جنگ مغلوبه خواهد شد، ملت به نيكي دريافته اند اگر دولت‌هاي ششم و نهم، در چهار سال بعدي دچار بحران تحميلي يا خود ساخته شدند، اين دولت يازدهم بود كه در چهار سال اول با توالي بحران‌هاي داخلي و خارجي روبرو بود و چهار سال دوم او به واقع فرصتي است تا در شرايط تثبيت، نقشي از خود زند و راه خود رود.

روزهاي آتي اما خالي از رويداد و حادثه نيست، به پيش كه مي‌رانيم؛ جعبه سياه ورود آن مرد! به عرصه رقابت‌هاي انتخاباتي به زودي گشوده خواهد شد، فرار رو به جلوي دلواپسان با كانديداسازي از چهره‌هاي صالح و مورد احترام نظامي رنگ خواهد باخت، تصوير تيره اي كه سياه نمايان با استفاده از بنگاه‌هاي خبرسازي خود از وضعيت اقتصادي امروز كشور مي‌نمايند واقعي سازي خواهد شد، به تدريج مجال قياس گذشته تحقيرآميز گوني‌هاي لبريز از نامه و رانت‌هاي ميليارد دلاري و قاچاق محترمانه و بي بازگشت نفت و بستر فراهم كاسبي تحريم با امروزي كه دولتمردان ادب اختيار كرده اند، فساد سيستماتيك از هم پاشيده و عذرخواهي در برابر اشتباه رواج يافته و خط قرمزهاي جسورانه در برابر قانون از بين رفته است، فراهم مي‌آيد و شايد فرصت انتخابات ٩٦، آخرين ميخ بر تابوت افشاي افشاگري باشد كه هيج گاه ليست پنهان در جيب خود را علني نكرد.

فرصتي كه با حمله گازانبري شيخ براي هميشه شبح تهديد پوپوليسم از دامن جامعه ايراني زدوده خواهد شد، اين بت بايد شكسته شود، هراسي از تند روي نيست، ايرانيان به نيكي تجارب تلخ قانون شكني عده اي بر فراز ديوارهاي سفارت انگليس و عربستان را آزموده‌اند و اين امتياز براي شيخ و رفقا باقي خواهد ماند كه دست كم روي كاغذ و پشت ميز مذاكره، منطق ايراني را بر كرسي نشاده اند و اين همان چهره اي است كه ايرانيان مسلمان مدرن مراد گرفته اند و بازگشت به ادبيات لولويي و بگم بگم را هراسناكند.

از اين منظر شيخ يكي از ماست. دستاوردهايي داشته و ناكامي هايي، با اين تفاوت كه او معتقد نيست به توسعه جامعه كلنگي! او خود را در امتداد تجارب پيشين مي‌داند و يكي از ما، بر مقام موعظه جهانيان نمي نشيند، درس اخلاق نمي دهد تا اشكالات احتمالي مديريت اجرايي پاي محكمات نريزد، شيخ تلاشمند است تا متفاوت جلوه نكند كه نيست و ديگران هم نبودند، تا فاصله دهشتناكي كه در لايه ها مي‌كاود تا گسل ها پديد آورد ترميم شود.

حالا اما در آستانه آغاز كورس رقابت‌هاي نفس گير رياست جمهوري ٩٦، شيخ راهي جز ادامه راه آغاز گشته ندارد، او نه در قامت قهرماني است كه با پشت پا زدن به صندوقچه قدرت، نيروي اجتماعي عظيمي را پشتوانه يكي از نزديكانش گسيل داشته و خود در سايه سار قدرت ايراني در انتظار معجزه باشد و نه ژنرال شكست خورده و مغمومي را ماند كه همه راه ها را رفته و سهمي از توفيق نيافته و بر زمين فرو افتاده است تا با كناره گيري، پهلوان مرده را عشق باشد. او نه اين است و نه آن، شيخ يك كار ناتمام دارد تا مكتب او، نسل او و راه او بر تاريخ ايراني ثبت و حك و ضبط شود، شيخ نا تمام اما روياي بي تعبيري است كه يحتمل بازي قدرت در جامعه ايراني را به هرج و مرجي غير قابل كنترل تبديل ساخته و شرايط كنوني، تاب آن را ندارد.

كار نا تمام شيخ راستي! نه در ارديبهشت ٩٦ كه همانا در گرماي تابستان ١٤٠٠ رقم خواهد خورد، شيخ پيش از آنكه شوريدگي احمدي‌نژادي داشته باشد، عقلانيت اوبامايي دارد، اين روزها او بيش از آن كه در تشويش هم آورد ٩٦ باشد، روياي ١٤٠٠ را در ذهن خود مي‌پروراند، او نه براي چهار سال كه براي ١٢ سال آينده برنامه دارد، دستي كه او در ١٤٠٠ بالا مي‌برد همان كار نا تمام شيخ است، آنچه هاشمي نتوانست و احمدي‌نژاد نداشت، روحاني مي‌تواند، مي‌خواهد و دارد.
کد مطلب: 113187

تمام
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ ۱۲:۳۶
شیخ
خداحافظ
واقعارای نداری.قبول کن. (342011)
محمد
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ ۲۳:۰۲
اگر شیخ قصد ورود به جنگ مغلوبه راندارد باید در این مدت کوتاه باقیمانده فکری برای مسائل ذیل بکند:
1- طبقات فرودست را دریابد.
2- طبق شواهدتاخیر در پرداخت وجه گندم کشاورزان نارضایتی روز افزون روستائیان را فراهم کرده و میکند.
3- بیکاری پاشنه آشیل دولت شیخ است. خانواده هایی که یک یا چند جوان بیکار در خانه دارند تبلیغات منفی علیه شیخ و دولتش راه انداخته و فدائیان محمود به این مسائل دامن میزنند. فلذا این مسئل باعث ریزش رای ایشان است.
4- وی بایدصراحتا اتفاقات 8 ساله قبل از خودش را به مردم بگوید (342031)
حامد
Romania
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ ۱۳:۵۰
با این تحلیل آقای روحانی باید دنبال آدم هایی از جنس سیب زمینی باشد.
دوست خوبم آقای روحانی با پشتوانه رأی هاشمی و خاتمی بر صدر قرار گرفت و حال شما او را با طناب پوسیده اصولگرایان می خواهید به ته چاه بفرستید.
معتقدم روحانی در انتخابات 96 با این تحلیل های ناهمخوان با فضای جامعه تنها خواهد ماند. خیلی وقت است اصولگرایان روحانی را تنها گذاشته اند کافی است کمی چشم مان را باز کنیم. (342012)
مثل من تواین جامعه کم نیستن
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ ۱۵:۰۶
روحانی واقعا تنهاست.هم ازطرف اصلاح طلبان وهم اصولگرایان
به عنوان یه اصولگراخیلی ازایشون خوشم اومده.چون نه طرفداراصولگراهاهستم نه اصلاح طلبان.هرچی میکشیم ازاین حزب وحزب بازیه. (342016)
نادر
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ ۱۶:۵۸
کاملا درست گفتید با این روشی که شیخ در پی دارد بعید است بتواند رای اصلاح طلبان را داشته باشد ،رکود موجود داد همه را در آورده است حتی یک قدم برای کارکنان دولت که طبق آمار خودشان زیر خط فقر هستند برنداشتند ایشان تمام همت خودشان را برای سیاست خارجی گذاشتند ،مهار تورم خوب است اما به چه قیمتی در گذشته تورم بود رونق و درآمد هم بود اما حالا همه چیز قربانی مهار تورم شده (342021)
باصري
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ ۲۲:۱۲
فكر كنم اصلا شما اين متن رو به طور كامل و دقيق نخوندي (342030)
صالح
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ ۱۳:۵۱
با مقالات احساسی و حماسی مشکلی حل شدنی نیست... من یک سوال میپرسم... جواب همین سوال مشخص میکنه که آیا دولت عزمی راسخ برای اصلاحات بنیادین کشور را داره یا نه... آیا اگر رسانه ها (اعم از دوست و دشمن) مثلا در مورد فیش های حقوقی نجومی اطلاع رسانی نمی کردند، مسوولین دولتی خودشون به این موضوع رسیدگی می کردند؟ اگر رهبری اصلاحات کشور بخواد در دست اقای هاشمی و دوستان کارگزارانی باشه، کاری از پیش نمیبریم... چون این اقایون اصلا برای توجه به همه اقشار من جمله متوسط و ضعیف، اهمیتی قایل نیستند... (342013)
شيخك
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ ۱۴:۰۲
مگر شيخ كدام كار را به انمام رسانده كه اين را تمام نكرده. اصلا مگر كاري را شروع كرده...فقط كارايي را كه ديگران بجايي رسانده بودند تغطيل كرده. (342014)
حمزه
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ ۱۴:۱۷
با سلام
متن خوبی بود. از کلمه "اما" زیاد و نابجا استفاده کرد و گاهاً در لابلای مطالب یادآوری از برخی وقایع سپهر سیاسی ایران و اسلام نموده که شاید برای همه ملموس نباشد.
با تشکر (342015)
جواد
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ ۱۶:۲۱
آخه این چه تشبیهی است که عقلانیت رئیس جمهور محترم ایران را به عقلانیت اوباما که همه‌اش تزویر و فریب است، تشبیه کردید. اصلاً روی این متن فکر هم کردید؟؟؟ (342017)
د
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ ۱۶:۳۰
در يك سو ادمي ايستاده است كه عكس مار مي كشد ودر سوي ديگر مردي ايستاده است كه بايد با كاهش ارزش پول ملي چاه ويل هزينه هاي تحميلي را چاره كند كدام برنده است - مردي بين ديوار ودره (342018)
امیر
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ ۱۶:۴۴
بااین تحلیل میفرمایید روحانی ریاست جمهوری رابه هرقیمتی وزیرپاگذاشتن تمام معیارها به دست اوردودراینده چنین خواهدکرددرصورتیکه اینچنین نیست وایشان موازین ومعیارهای خودراداردکه باهیچ چیز قابل معامله نمی باشد.متاسفانه این موضوع رابدخواهان انقلاب هم تابحال نفهمیده اند. لطفا دوستیهایمان دوستی خاله خرسه نباشد. (342020)
جباري
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ ۱۷:۱۳
عالي بود،اميدوارم خوش بيني نويسنده محقق بشه (342022)
لل
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ ۱۷:۱۶
اگر در 1400 روحانی یک لاریجانی را رو کرده باشد.
ما ترامپ زمان را انتخاب خواهیم کرد. (342023)
رضا .ف
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ ۱۷:۱۹
این چه تحلیل غیر منطقی است که میفرمایید پیشاپیش شیخ را برنده 96 و برنامه ریزی 1400 میدانید همان سال 92 مردم تا دقیقه 90 تردید داشتند روحانی بیش از آنکه بخاطر برنامه و سابقه اش رای بیاورد عملکرد فجیع دلواپسان و تندروها به او کمک کرد و همینطور حمایت خاتمی و هاشمی .برای 96 هم خیلی کارهای اساسی است که ناتمام مانده و ملت در سختی روزگار میگذرانند و باید به سرانجام برسد وگرنه عامه مردم انگیزه ای برای شرکت در انتخابات ندارند . (342024)
حسن
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ ۱۷:۳۸
من که نفهمیدم چی گفت. فقط می دانم که نویسنده خوب بلد است با الفاظ و کلمات بازی کند همین (342025)
حسن
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ ۱۹:۱۴
هر چه به انتخابات نزدیکتر شویم هم فحشنامه ها علیه احمدی نژاد بیشتر خواهد شد و هم این دلخوشیها و توهمات بیشتر اما نتیجه محبوبیت اوست بلا شک !!! (342027)
فرید
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ ۲۱:۲۹
اصولگرایان الان بوی کباب به مشامشان خورده و دور روحانی جمع شده اند وگرنه آنموقع که حامی ایشان بودن هزینه داشت دور و بر قالیباف و جلیلی بودند. (342028)
حسین
Norway
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ ۲۱:۴۸
خخخخخ باشه بابا 1400 ؟؟؟؟؟ چه رویاهایی ـ عجب روزگاری شده ی موقعی میگفتین مگه با رد صلاحیت بزرگامون به جایی برسین اما همه چی برگشت ـ روحانیتون مگه با رد صلاحیت جناب دکتر بتونه 4سال دیگه بمونه البته اگه از هفت خان مناظره با دکتر به سلامت بیرون بیاد (342029)
رحیم۲
Romania
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ ۲۳:۵۰
...کنسرت نیست.آیا لغو کنسرت این مشکل را حل می کند؟! این آقایان دیگر شورش را در آورده اند. به بهانه اینکه در این شهر مرقد مطهر امام رضا(ع) قرار دارد اینکارهایشان را توجیه می کنند. حال آنکه در سریال ولایت عشق آن امام بزرگوار در واکنش به اعتراض یک نفر به تصنیف دعبل خزایی فرمودند:"بخوان دعبل" خدا آیت الله سید مهدی عبادی را بیامرزد. وقتی ایشان امام جمعه بود از این خبرها نبود. خلاصه اینها تا مشهد را به رقه دوم تبدیل نکنند دست بردار نیستند. مشکل این مملکت ملوک اطوایفی بودن آن است. (342033)
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ ۰۰:۵۲
درودبرروحانی بازهم به ایشون رای میدیم مطمئن باشید کسانی که هرروزی بدتر از دیروز بازیهای رنگارنگی را به نمایش میگذارند تا روحانی نیاید یا رای نیاورد قطعا بدنبال اوردن احمدی نژادی هستند که بمراتب صددرجه از احمدی نژاد قبلی بدتر وبرای کشور ومردم خطرناکتر ودردسر سازتر خواهد بود پس مواظب باشیم کلاه سرمان نرود وبادست خودمان سرنوشت را خراب نکنیم بازهم درودبرروحانی (342035)
رضا .ف
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ ۰۳:۳۸
حسین جان بر فرض دکتر بیاد در مناظره حرفهای خوب بزنه و وعده و وعید بده ملت باور میکند وقتی با 800 میلیارد درآمد نفتی اون فاجعه ببار اومد با نفت 40 دلار کشور رو میتونه اداره کنه ؟مناظره نمیخواد همه چی روشنه چند نفر از کابینه ش محکوم شدند ؟زنجانی پول بیت المال رو پس داد ؟دکلهای نفتی پیدا شد ؟لیست مفسدین از جیب محمود خان خارج شد یا به لیست چند نفر از رفقای محمود اضافه شدند ؟در مناظره عکس خانم رقیبش رو با .....پخش کرد .نه عزیزم دکتر شما پیشاپیش صلاحیت شرکت از سوی مردم را ندارد . (342036)